Algemene voorwaarden

Van Buuren Opleidingen

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van; Van Buuren Opleidingen, Van Buuren Transportopleidingen bv, allen handelend onder de naam Van Buuren Opleidingen gevestigd en kantoorhoudende te Ermelo-Lelystad-Zwolle, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Veluwe en Twente op 28 oktober 2009 onder nummer 08061093. Repro- en Auteursrechten voorbehouden.

1. ALGEMEEN
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen die door Van Buuren Opleidingen worden aangeboden.
b. Onder opleidingen worden in deze voorwaarden verstaan alle opleidingen en cursussen die worden gegeven door Van Buuren Opleidingen en door alle ondernemingen die bij Van Buuren Opleidingen zijn aangesloten. Een opleiding bestaat uit een aantal theoretische- en/of praktische lessen.
c. Onder cursist wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon, die deelneemt aan een of meerdere opleidingen als bedoeld onder a.

2. INSCHRIJVING
a. De cursist kan zich uitsluitend inschrijven door gebruik te maken van het door Van Buuren Opleidingen verstrekte inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Van Buuren Opleidingen geretourneerd te worden en is geldig voor de duur van de opleiding/training/cursus.
b. Inschrijving heeft plaatsgevonden op het moment dat het door de cursist ondertekende inschrijfformulier is ontvangen.
c. Indien voor inlevering van het ingevulde inschrijfformulier de lessen van de betreffende opleiding al zijn aangevangen, wordt de inschrijving geacht tot stand te zijn gekomen bij aanvang van de eerste les.
d. Inschrijving kan voor één of meerdere opleidingen plaatsvinden.
e. Van Buuren Opleidingen behoudt zicht het recht voor om haar motiverende redenen toelating tot een opleiding te weigeren.

3. BETALING
a. Het verschuldigde opleidingsgeld dient door de cursist overgemaakt te worden voor de aangegeven datum op het rekeningnummer dat op de factuur wordt vermeld. Indien er gekozen is voor termijnbetaling, brengen we hier €25,- voor in rekening.
b. Indien het cursusgeld bij aanvang van de opleiding nog niet op de bankrekening van Van Buuren Opleidingen is bijgeschreven dient de cursist voor aanvang van de eerste les een betalingsbewijs te tonen. Zonder dergelijk bewijs is het niet toegestaan aan de opleiding deel te nemen.
c. Indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan, is de cursist zonder nadere aankondiging daartoe in gebreke. Indien de cursist in gebreke is dient hij aan Van Buuren Opleidingen alle kosten welke betrekking hebben op het incasseren van de vordering, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijke kosten, te vergoeden. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,00 alles vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW.
Daarboven is de cursist indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke bedraagt 1,5% per maand. Een gedeelte van de maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend. Iedere betaling zal, ongeacht enige door de cursist bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de cursist aan Van Buuren Opleidingen in de navolgende volgorde:
1. de kosten van executie;
2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten;
3. de rente;
4. de schade;
5. de hoofdsom.
d. In geval van medeondertekening van het inschrijfformulier zal Van Buuren Opleidingen het verschuldigde opleidingsgeld factureren aan de medeondertekenaar, tenzij uitdrukkelijk op het inschrijfformulier is aangegeven dat de factuur naar de cursist gestuurd dient te worden. Wanneer om welke reden dan ook de medeondertekenaar niet tot betaling van het verschuldigde zal of kan overgaan, wordt de cursist verantwoordelijk gesteld voor de betaling van de verschuldigde cursusgelden en bijkomende kosten. Zowel de medeondertekenaar als de cursist zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor volledige betaling van het verschuldigde.

4. ANNULERING / HERROEPINGSRECHT
Annulering
a. Bij annulering van een opleiding of les is het volledige opleidingsgeld verschuldigd, tenzij hieronder anders is bepaald.
b. Annulering door een cursist van een opleiding dient per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan de betreffende vestiging plaats te vinden.
c. Annulering van een praktische (rij)les dient telefonisch bij de betreffende vestiging plaats te vinden.
d. Voor geannuleerde praktische lessen wordt geen opleidingsgeld berekend indien annulering heeft plaatsgevonden uiterlijk 48 uur op werkdagen (voor motor, bromfiets, personenauto en personenauto met aanhanger) of 72 uur op werkdagen (voor vrachtauto, vrachtauto met aanhanger, touringcar en tractor) voor aanvang van de betreffende les. Bij annulering binnen de aangegeven tijd is het volledige lesgeld verschuldigd, tenzij er in die periode sprake is van overlijden van bloed- en aanverwanten van cursist tot in de tweede graad of een spoedopname van cursist in het ziekenhuis, waarvan op het eerste verzoek van Van Buuren Opleidingen bewijs overlegd dient te worden.
e. Bij annulering van praktische opleidingen is cursist verschuldigd:
• 50% van het opleidingsgeld is verschuldigd in geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding.
• 30% van het opleidingsgeld is verschuldigd in geval van annulering in de periode van 3 tot en met 4 weken voor aanvang van de opleiding.
• 20% van het opleidingsgeld is verschuldigd in geval van annulering in de periode van 5 tot en met 6 weken voor aanvang van de opleiding.
• 10% van het opleidingsgeld is verschuldigd in geval van annulering in de periode tot en met 8 weken voor aanvang van de opleiding.
f. Bij annulering van theoretische opleidingen wordt geen opleidingsgeld berekend bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opleiding. 50% van het opleidingsgeld is verschuldigd in geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de theoretische opleiding.
g. Indien de cursist overlijdt zal – na het overleggen van een overlijdensakte – de niet gevolgde (praktijk)lessen gecrediteerd worden.
h. Bij onvoldoende deelname aan een opleiding op een bepaalde locatie heeft Van Buuren Opleidingen, tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang, het recht die opleiding geen doorgang te laten vinden en zal indien mogelijk aan de betreffende cursisten op basis van vrijwilligheid een vervangende opleiding op een ander tijdstip en/of plaats aanbieden. Cursist is geen kosten verschuldigd indien geen vervangende opleiding wordt geaccepteerd.

Herroepingsrecht
i. De cursist heeft het recht om binnen een termijn van 15 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst.
j. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de cursist ons schriftelijk per post of e-mail op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling van de cursist betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
k. Als de cursist de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van reeds afgenomen lessen en/of examens) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van deze beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
l. Van Buuren Opleidingen betaalt de cursist terug via een creditnota en storting op het door de cursist opgegeven banknummer, in ieder geval zal er voor u zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

5. AANSPRAKELIJKHEID
a. Van Buuren Opleidingen sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet is geregeld.
b. Indien Van Buuren Opleidingen ten gevolge van overmacht moet afwijken van de opgegeven cursusdata, zal Van Buuren Opleidingen zich volledig inzetten voor een deugdelijke oplossing. Indien dit door geval van overmacht niet lukt, is Van Buuren Opleidingen niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade zoals gemaakte reiskosten en niet gewerkte uren.
c. Van Buuren Opleidingen is niet aansprakelijk voor het niet tijdig behalen en het niet met goed gevolg afleggen door de cursist van de benodigde certificaten, respectievelijk toetsen en het, al dan niet ten gevolge daarvan, niet tijdig of met goed gevolg kunnen deelnemen aan een (praktijk-)examen.
d. Van Buuren Opleidingen is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die een cursist als gevolg van een ongeval gedurende de lesuren leidt, tenzij de verzekering van Van Buuren Opleidingen dekking biedt en de schade niet onder het eigen risico van Van Buuren Opleidingen valt.

6. VERPLICHTING CURSIST
a. De cursist is gedurende de looptijd van de cursus verplicht adreswijzigingen minimaal twee weken voor ingang van de adreswijziging schriftelijk door te geven aan de betreffende vestiging.
b. De cursist verklaart enerzijds dat hij de wettelijke minimum leeftijd voor het onder toezicht besturen van een lesvoertuig, bromfiets en trekker 16 jaar, auto momenteel 16,5 jaar, overige categorieën 18 jaar, heeft bereikt en anderzijds dat hem bij rechterlijke uitspraak de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen (tevens bromfietsen en brommobielen) niet is ontzegd, noch dat zijn rijbewijs is ingevorderd.
c. De cursist die een opleiding volgt voor rijbewijs C, D, E en/of BE is verplicht gedurende de lesuren zijn rijbewijs B bij zich te dragen, en is daar zelf verantwoordelijk voor. De cursist die een opleiding volgt voor rijbewijs A is verplicht te beschikken over een geldig ( met goed gevolg afgelegd) theoriecertificaat.

7. INHOUD OPLEIDINGEN
De inhoud en opzet van de opleidingen kunnen afwijken van de beschrijvingen in de verstrekte informatie. Wijzigingen zijn voorbehouden.

8. KLACHTEN/GESCHILLEN/TOEPASSELIJK RECHT
a. Klachten kunnen schriftelijk per brief of per mail door cursisten worden ingediend bij de vestigingsmanager van de hoofdvestiging te Ermelo.
b. Na ontvangst van een klacht, stuurt Van Buuren Opleidingen binnen 5 werkdagen een bevestiging toe met daarbij informatie over de klachtenprocedure. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
c. De termijn die Van Buuren Opleidingen hanteert voor het afhandelen van de klacht is uiterlijk 10 werkdagen. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de cursist hiervan, binnen de gestelde termijn, in kennis worden gesteld. Er zal een indicatie worden gegeven wanneer wij verwachten uitsluitsel te kunnen geven.
d. Indien de cursist van mening is dat zijn klacht niet afdoende wordt of is behandeld, dan kan hij daartoe in contact treden met de algemeen directeur van Van Buuren Opleidingen. e. Indien de klacht hierna nog niet naar wens is afgehandeld kan de cursist zich wenden tot onze brancheorganisatie de FAM; https://www.famopleiders.nl/. De cursist kan zich ook wenden tot de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht). Meer informatie is te vinden op: www.degeschillencommissie.nl.
f. Het uiteindelijke oordeel van de onafhankelijke partij is bindend; consequenties worden snel afgehandeld
g. Er is sprake van een geschil, zodra Van Buuren Opleidingen of een cursist dat nadrukkelijk aan de wederpartij heeft kenbaar gemaakt. Alle geschillen, voortvloeiend of verband houdende met de gevolgde of te volgen opleiding, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijk rechter in wiens ambtsgebied de betreffende vestiging is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
h. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
i. De bewaartermijn van ons klachtenadministratie is 7 jaar

9. LAAGSTE PRIJSGARANTIE
Op de categorieën personenauto met aanhangwagen (rijbewijs BE), touringcar (rijbewijs D) en trekker (rijbewijs T) geldt bij Van Buuren Opleidingen een laagste prijsgarantie.
a. De laagste prijsgarantie geldt voor de categorieën: personenauto met aanhangwagen (rijbewijs BE), touringcar (rijbewijs D) en trekker (rijbewijs T)
b. De laagste prijsgarantie geldt in het werkgebied van Van Buuren Opleidingen. Onder het werkgebied wordt verstaan: Bereik van 10 kilometer om iedere vestiging van Van Buuren Opleidingen; t.w. Ermelo, Zwolle, Lelystad, Dronten en Emmeloord.
c. Laagste prijsgarantie geldt t.o.v. alle andere verkeersscholen in ons werkgebied. Stuntprijzen, acties en tijdelijke prijsverlagingen zijn uitgezonderd.
d. Een lagere prijs bij een andere partij dient te worden aangetoond met een offerte van de betreffende partij. Indien de offerte voldoet aan alle voorwaarden, neemt Van Buuren Opleidingen het prijsverschil voor haar rekening.
e. De lagere prijs bij een andere partij dient identiek te zijn aan het aanbod van Van Buuren Opleidingen.
f. De laagste prijsgarantie wordt afgegeven in de periode dat de opleiding en examen worden gevolgd en niet met terugwerkende kracht als het examen is behaald. 10.

10. GEHEIMHOUDING/VERTROUWELIJKHEID
a. Onder vertrouwelijke informatie in deze algemene voorwaarden wordt in ieder geval gerekend:
• informatie en gegevens welke vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.;
• informatie welke door wet- en regelgeving – bijvoorbeeld in verband met staatsveiligheid, beroeps- en/of bedrijfsgeheim – als vertrouwelijk wordt aangemerkt;
• informatie welke uitdrukkelijk als vertrouwelijk door één der partijen is aangemerkt;
• informatie waarop intellectuele eigendomsrechten van partijen rusten;
• informatie waarvan partijen het vertrouwelijk karakter moeten inzien.
b. Partijen verplichten zich om alle vertrouwelijke informatie, welke zij van de andere partij ter beschikking heeft gekregen, slechts te gebruiken voor zover dat voor de uitvoering van hun uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is.
c. Geen van beide partijen zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij informatie zoals bedoeld in dit artikel aan derden ter beschikking stellen of benutten buiten het bereik van de overeenkomst.
d. Partijen zullen hun personeel en of door hen in te schakelen derden verplichten deze geheimhouding- en non usus bepalingen na te (doen) leven.
e. Van Buuren Opleidingen draagt er zorg voor dat de vertrouwelijke informatie van de cursist zo goed als redelijk mogelijk is beveiligd wordt tegen toegang door onbevoegde derden.

11. COPYRIGHT
Van Buuren Opleidingen brengt voor bepaalde specifieke opleidingen en cursussen eigen lesmateriaal uit. Niets uit dit materiaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Buuren Opleidingen. Na betaling van het cursusgeld is het ter beschikking gestelde lesmateriaal eigendom van de cursist, uiteraard blijft bovenstaande copyright van kracht.

gluren bij de bu(u)ren

Over ons

Van Buuren Opleidingen is een opleidingscentrum, ontstaan in 1964, die zich professioneel bezighoudt met het opleiden voor alle categorieën rijbewijzen, vakdiploma’s, veiligheidscertificaten, nascholing vakbekwaamheid (nascholing chauffeurs), intern transport, instructeurs-opleidingen, personeelsdiensten en maatwerk trainingen. Dagelijks zijn we bij van Buuren met ongeveer 120 professionals bezig met het opleiden en instrueren van mensen.